Missie&werkwijze

Stichting Samenwonen-Samenleven (SW-SL) is een sociale onderneming met een bijzondere en eigen werkwijze. SW-SL richt zich op vrijwillige helpers (vertrouwenspersonen) en hun organisaties (informele netwerken) die bewoners helpen die te maken hebben met verschillende vormen van kwetsbaarheid (armoede, taalachterstanden, psychosociale problemen, verslaving gebrekkige arbeidsparticipatie etc.). Dat gebeurt in Amsterdam Nieuw-West en West, Zuidoost en Oost en Noord. In de stadsdelen heeft SW-SL met relatief weinig middelen een groot aantal vertrouwenspersonen opgeleid en informele netwerken helpen inrichten en ondersteund.

Kort samengevat is de missie van SW-SL: Helpers helpen waar geen hulp is.

De werkwijze van SW-SL wordt gekenmerkt door vijf rollen, die van verkenner, verbinder, ondersteuner, versterker en vernieuwer.

Verkenner
SW-SL is activerend aanwezig om ambities, talenten, vaardigheden te herkennen van mensen in informele netwerken die gericht zijn op ‘omzien naar de ander’.
Medewerkers en vrijwilligers van SW-SL winnen vertrouwen, luisteren, zijn bereid te achterhalen wat mensen hindert, zijn aanwezig in gekleurde leefwerelden.
Zo legt SW-SL het fundament voor de activiteiten van de stichting.
 
Verbinder
SW-SL verbindt burgers, vrijwilligers en medewerkers van informele en formele netwerken. Hiertoe heeft SW-SL de Bindingsladder ontwikkeld.
De Bindingsladder is een methodiek die zorgt voor meer cohesie en betere samenwerking tussen mensen en organisaties. Op die manier wordt effectievere en duurzamere zorg en welzijn geboden.
 
Ondersteuner
In de rol van ondersteuner heeft SW-SL het Netwerk Vertrouwenspersonen opgezet. Een vertrouwenspersoon is iemand die op informele basis een vertrouwenspositie inneemt in een gemeenschap. Deze zet zich, vanuit die positie, vrijwillig in als 'intermediair' tussen gemeenschap en formele hulpverlening. 
Vertrouwenspersonen hebben toegang tot en kennis van de specifieke situatie van hulpvragers. Het Netwerk Vertrouwenspersonen vervult een verbindende rol.
SW-SL traint vertrouwenspersonen en zorgt voor netwerkbijeenkomsten.
 
Versterker
In de rol van versterker helpt SW-SL zelforganisaties én professionele organisaties.
SW-SL versterkt vrijwilligers-en zelforganisaties van burgers. Veel van deze organisaties moeten met schaarse middelen topprestaties leveren. SWSL biedt concrete versterking op het gebied van administratie, communicatie en juridische zaken.
Daarbij bevordert SW-SL vraaggericht werken.
 
Vernieuwer
Het Laboratorium vervult binnen SW-SL de rol van vernieuwer. Hier ontwikkelt de stichting innovatieve, informele welzijns- en zorginitiatieven verder. Daarbij geeft SW-SL die initiatieven steun die nodig is voor continuïteit en kwaliteit. Een onderdeel van het LAB zijn de ‘Samen Sterk’ ofwel ‘Samen zelfredzaam’-groepen, maar ook het project ‘Umut & Amal’ waarbij jongeren gedetineerde leeftijdsgenoten bezoeken.