ANBI

Samenwonen-Samenleven is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling (RSIN 850046968), een 'algemeen nut beogende' instelling. Dat betekent dat giften en donaties aan (projecten van) SW-SL belasting aftrekbaar zijn. 

Bezoekadres
Ru Paré Community 
Chris Lebeaustraat 4
1062 DC Amsterdam

Doelstelling
Samenwonen-Samenleven zet zichin om de eigen kracht en samenredzaamheid van bewoners in kwetsbare wijken in Amsterdam en daarbuiten te stimuleren. SW-SL wil kansen creëren en mensen in staat stellen om die te benutten en gaat daarbij altijd uit van het talent in plaats van het tekort. 

Bestuur
Een overzicht van de bestuursleden en hun functies vindt u hier.

Jaarverslagen en financiëlen verantwoording
Voor een overzicht van recent uitgevoerde activiteiten en de financiële verantwoording daarvan zie: 
- Jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014
- Jaarverslag 2015 en jaarrekening 2015

Beloningsbeleid
Zoals in de statuten staat vermeld, ontvangen de bestuursleden van Samenwonen-Samenleven voor het uitvoeren van hun (bestuurs)taken geen honorarium, loon of ander materiaal voordeel. Wel hebben zij recht op een vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten. De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Ook de beloning van de directeur volgt deze CAO en is te vinden in de jaarrekening (zie hierboven). 

Giften/donaties
Wilt u (een project van) Samenwonen-Samenleven steunen dan kunt u een donatie overmaken naar IBAN NL69 INGB 0006 0097 71 (eventueel o.v.v. de projectnaam en) met vermelding van uw e-mailadres.